Život v panelovom byte prináša rôzne diskusie. Hlavnou témou je určite vzťahy so susedmi. V susedkých vzťahoch často vznikajú rôzne konflikty a spory. Ukladá Občiansky zákonník obmedzeniia vlastníkom v  záujme ochrany práv ich susedov a aké sú možnosti ochrany proti neoprávneným zásahom v susedských vzťahoch.
S vlastníctvom veci je spojených množstvo oprávnení. Vlastník môže svoju vec držať, to je mať fyzicky u seba, užívať, požívať jej plody a úžitky a nakladať s ňou. Pri výkone svojich práv má však vlastník aj určité obmedzenia, pretože nesmie neprimerane zasahovať do práv iných osôb. Každému vlastníkovi je uložená všeobecná povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nadmieru obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Čo si však môže dovoliť?susediace domy
K takémuto obťažovaniu či ohrozovaniu výkonu práv iného dochádza najčastejšie v takzvaných susedských vzťahoch, medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností, alebo len medzi susedmi v panelákových domoch.
Samozrejmosťou je do určitej primeranej miery akceptovať potrebné rušenie zo strany susedov, napríklad pri občasnej návšteve cez víkend vo večerných hodinách, avšak pokiaľ sa niekto správa bezohľadne a primeranúmieru prekročí, napríklad hlasnou hudbou, je možné domáhať sa voči nemu ochrany, predovšetkým na súde. Súd následne posúdi, či došlo k prekročeniumiery primeranej pomerom alebo k vážnemu ohrozeniu výkonu práv, a vydá príslušné rozhodnutie. Ochrany pred ohrozoovaním a obťažovaním sa môžedomáhať nielen vlastník nehnuteľnosti, ale aj každá iná osoba, ktorá je dotknutá konaním vlastníka susediacej nehnuteľnosti, napríklad nájomca, pričom ani nemusí ísť o bezprostredného suseda. Ochrany sa môže domáhať aj vzdialenejší sused, ak napríklad nepríjemný dym či zápach preniká až k nemu.domáce zviera
Problémy v panelákových domoch sú pomerne časté medzi susedmi, a preto Občiansky zákonník, okrem už uvedenej všeobecnej povinnosti, konkrétnejšie upravuje niektoré najčastejšie prípady rušivých zásahov.
Jedným z nepríjmným rušivým zásahom môže byť aj neprimeraný štekot psov. Vlastník a chovateľ zvierat nesmie dopustiť, aby jeho zvieratá narúšali život ľudí žijúcich v panelákovom dome. Medzi bytmi sú len tenké steny, cez ktoré je počuť aj obyčajné tenké kňučanie, a nie to ešte obrovský prenikavý štekot psa bojového plemena. Ak si ani po niekoľkých upozorneniach neopatrí niečo, aby tomu zabránil, môže sa jeho sused obrátiť na súd. Ten už stanoví príslušné rozhodnutie.